ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. Betalingen via overschrijving dienen te gebeuren binnen de 7 dagen na Bij levering dient het volledig bedrag moet voldaan te zijn voor er geleverd/geplaatst zal worden.
  2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
  3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet- naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd
  4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd. (*) enkel van toepassing bij particuliere klant
  6. Het gebruik van chemische producten wordt ten stelligste afgeraden en schade hierdoor vallen niet binnen de wettelijke garantie. Vanaf het moment van aflevering is er 1 week tijd, 5 werkdagen, om elk product te controleren op lekken en/ of schade. Binnen deze termijn kunnen de producten teruggestuurd worden en/ of vervangen.Indien de schade door overmacht is, is deze niet van toepassing, bijvoorbeeld valschade door mismanipulatie.
  7. https://www.o-bain.be/stg_dea63verkoopsvoorwaarden/